Język:

Bądź na bieżąco

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Same Day Delivery” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Kotańskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 („Organizator).
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym https://chmielna20.pl („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja obowiązuje w dniu 11.05.2020 r. od godz. 00:00 do godz. 15:00 („Okres Promocji”).
 5. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnik”).

 

§ 2 Warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu w Sklepie Internetowym produktu Nike Air Force 1 Low 07 (kod produktu: 315122-111) z gwarancją dostawy tego samego dnia („Same Day Delivery”). Szczegółowe zasady skorzystania ze sposobu dostawy Same Day Delivery zostały opisane w załączniku do 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
 1. dokonanie w Okresie Promocji za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu produktu Nike Air Force 1 Low 07 (kod produktu: 315122-11, z zachowaniem następujących zasad:
 1. jednorazowo można dokonać zakupu maksymalnie 3 sztuk produktu Nike Air Force 1 Low 07,  
 2. zamówienie może obejmować wyłącznie produkt Nike Air Force 1 Low 07 (w koszyku nie mogą znajdować inne produkty z asortymentu Sklepu Internetowego).  
 3. wskazanie jako adresu doręczenia zakupionego produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, adresu znajdującego się w obrębie kodów pocztowych dla miasta Warszawy (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych od 00 do 04).
 1. Pierwszych dziesięciu Uczestników, którzy skorzystają z Promocji, otrzyma od Organizatora dodatkowe kupony rabatowe do wykorzystania na przyszłe zakupy w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji. Obowiązek informacyjny.

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem. Reklamacje można złożyć na adres e-mail: [email protected].
 2. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 531 789 051.
 5. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych oraz IT, a także dostawcom usług pocztowych (w przypadku wybrania formy listownej odpowiedzi).  

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wyczerpania zapasów produktu objętego Promocją, Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia Promocji.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)
 4. Regulamin Promocji jest dostępy na stronie internetowej https://chmielna20.pl oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Promocji oraz przez 14 dni od jej zakończenia.

 

Olsztyn, dnia 08.05.2020 r.

 

 

 

Załącznik do 1 – zasady skorzystania z usługi dostawy tego samego dnia („Same Day Delivery”)

 

 1. Sposób dostawy Same Day Delivery jest realizowany przez PickPack S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o usłudze można znaleźć pod adresem internetowym: https://pickpack.com/.
 2. Sposób dostawy Same Day Delivery jest udostępniony w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym https://chmielna20.pl, tylko w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek) od godz. 00:00 do godz. 15:00, wyłącznie dla produktu Nike Air Force 1 Low 07 (kod produktu: 315122-111).
 3. Warunkiem skorzystania z usługi Same Day Delivery jest wskazanie jako adresu doręczenia, adresu znajdującego się w obrębie kodów pocztowych dla miasta Warszawy (zakres dwóch pierwszych cyfr kodów pocztowych od 00 do 04).
 4. Koszt dostawy wynosi 16 PLN bez względu na wartość zamówienia.
 5. Usługa Same Day Delivery jest dostępna wyłącznie przy wybraniu następujących sposobów płatności: BLIK, Szybki przelew online, PayPal.
 6. Przesyłki zostaną doręczone w dniu 11.05.2020 r. w godzinach od 18:00 do 22:00.
 7. W kwestiach nieopisanych powyżej obowiązuje regulamin usług kurierskich świadczonych przez PickPack S.A. z siedzibą w Warszawie, dostępny pod adresem internetowym: https://pickpack.com/dokumenty/.

 

Olsztyn, dnia 08.05.2020 r.

 

Ocena: 0